11 Maart: Nieuwkomers lunch in de kerk- Welkom!

 

Wil je meer weten over wat we allemaal doen in de Morgensterkerk? En wie er nog meer nieuw zijn? Kom kennismaken met ons op de nieuwkomerslunch direct na de ochtend dienst, zondag 11 maart. Je kunt je opgeven via deze link: Lunch 11 maart

of je kunt een mailtje sturen naar onze predikant Gerrit den Broeder  gadenbroeder@gmail.com

Week van Gebed 21-28 januari

Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

Zijbalk-Week-van-Gebed-2018Van 21-28 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in Den Haag zijn er de hele week door op verschillende locaties interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!

Kerken uit het Caribisch gebied hebben dit jaar de centrale Bijbeltekst aangedragen: Exodus 15 vers 1-21, een danklied van Mozes en Mirjam. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.

Speciaal op zaterdag 27 jan. 19.30 – 21.30 uur is er een gezamenlijk gebed:

 Morgensterkerk, Genemuidenstraat 212, 2545 NZ Den Haag

 

Den Haag breed is er in verschillende wijken gewerkt aan samenwerkingsverbanden tussen kerken. Dit heeft de volgende programma’s opgeleverd:

Voor meer informatie over het concept en het bestellen van materialen kunt u terecht op de website van  MissieNederland.

Omgaan met moslims- Insjallah Cursus in Den Haag

Insjallah-cursus On-Site
Den Haag

Gods wil met het oog op moslims

Een cursus voor christenen
over het omgaan met moslims,
7 avonden, vanaf 23 januari 2018

Opgave:
www.evangelie-moslims.nl
Insjallah
De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk
betekent het ‘als God het wil’.
Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Daarover is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms
ook in de kerk. Het vreselijke geweld van moslimterroristen dwingt ons erover na te denken hoe we als kerk de
brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben.
Deze basiscursus helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in
woorden en daden kunt delen.
Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en
daad getuige van Jezus te zijn naar moslims en daarin stappen te zetten tijdens de cursus. De cursus is gericht op
‘gewone’ gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.
Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 6 cursusavonden en een moskeebezoek, steeds op dinsdag.
Aanvang 19.45 uur.
(1) 23 januari – Wat vraagt God van mij? Wat vragen we van moslims?
In dit blokje maken we kennis met elkaar en ontdekken we ook voor onszelf waar we staan.
Bij welke benadering van moslims voelen we ons het meest thuis? Waar krijgen we gaven voor?
Welke uitgangspunten voor het benaderen van moslims zijn belangrijk?
Er zijn in Nederland enkele duizenden moslims tot geloof gekomen in Jezus Christus als hun Redder en Heer.
Ze zijn gedoopt in een gemeente ergens in ons land. Iemand die zelf van moslim christen werd, vertelt hoe Hij
Jezus leerde kennen: wat het ‘kostte’ en wat het ‘opleverde’.
(2) 6 februari – Hoe leg ik contact met moslims? – Kennismaking met de islam.
Hoe leg je contact met moslims op een manier dat er wat vertrouwen groeit en je echt met elkaar in gesprek
kunt komen. De eerste stap is vaak niet eenvoudig. Wat zijn de cultuurverschillen, hoe ga je daar mee om?
Als er eenmaal contact is kom je vaak in aanraking met allerlei andere familieleden. Waar moet je dan op
letten?
De islam is met Mohammed is begonnen. Over zijn optreden zijn vandaag veel vragen, zowel onder moslims
als onder niet-moslims. Moslims zelf vatten de islam vaak samen met 5 zuilen (plichten) en 6 geloofsregels.
Daarvan krijg je een kort overzicht.
(3) 20 februari – Kennismaking met Koran en Hadieth – Bijbeluitleg aan moslims.
We ontdekken hoe moslims de Koran zien en hoe ze ermee omgaan. We lezen er zelf wat uit en leren iets
over de opbouw. Niet alle geloofsregels komen trouwens uit de Koran. Er zijn nog de Hadieth,
traditieverzamelingen.
Moslims kijken op een heel andere manier naar de Bijbel dan christenen. Soms denken ze dat de Bijbel alleen
het gedeelte is wat wij Nieuwe Testament noemen. Ook vinden ze het moeilijk om te begrijpen dat er
meerdere evangeliën zijn. In dit blokje staan we stil bij de vraag hoe we kunnen uitleggen hoe de Bijbel is
opgebouwd en wat de boodschap van de Bijbel is. We laten iets zien van de middelen en methoden die je
kunt gebruiken voor Bijbelstudie.
(4) 6 maart – Bezoek aan een plaatselijke moskee
Doel van dit bezoek is om van moslims zelf te horen hoe ze hun geloof verwoorden, hoe het leven van
de moskeegemeenschap is en hoe ze tegen het christelijke geloof en de christelijke gemeenschap
aankijken. Tevens kan deze ontmoeting het begin zijn van frequenter contact tussen een kerk en een
moskee.
(5) 20 maart- Hoe vertellen we moslims wie Jezus voor ons is?
Jezus wordt in de Koran genoemd met de naam ‘Isa al Masieh of ‘Isa ibn Marjam. Moslims zien Jezus als een
profeet van de islam. Moslims erkennen dat Jezus geboren is bij de maagd Maria en grote wonderen heeft
gedaan. In dit blok leren we wat er over Jezus in de Koran staat en met welke verhalen over Jezus moslims
vertrouwd zijn.
De islam theologie verzet zich heel nadrukkelijk tegen wat het Nieuwe Testament over Jezus zegt. Moslims
protesteren heftig tegen de drieëenheid. Moslims ontkennen ook dat Jezus is gekruisigd. Ter onderbouwing
van die visie beweren moslims dat de Bijbel vervalst is. Heeft het zin om te getuigen van Jezus en hoe doen we
dat dan?
(6) 3 april – leefregels voor moslims en de navolging van Jezus
Leefregels voor moslims en de navolging van Jezus
De wet (sjarie’a) is voor moslims belangrijk. Want op grond daarvan beoordeelt God je leven. Die leefregels
leer je niet alleen in de moskee, maar ook in je eigen familie en groep. Hoe kunnen we moslims uitleggen wat
het betekent om Jezus te volgen en hoe gaan we samen met hen die weg?
Insjallah – wat vraagt God van mij met het oog op moslims?
Tijdens de cursus hebben we stilgestaan bij de uitdaging van moslims om ons heen. Heb je zelf helder
gekregen wat God van jou vraagt met het oog op moslims? Wat is de volgende stap voor jou? Wat kun je
samen met anderen? Hoe kun je de kerkelijke gemeente(n) erbij betrekken?
(7) 17 april – geloofsgesprek met moslims
We hopen een inhoudelijk geloofsgesprek te hebben met een kleine groep moslims, waarin we
geoefend worden om elkaar goed te begrijpen.
Locatie, kosten en aanmelding
De cursus wordt gehouden op uitnodiging van de Morgensterkerk,
Genemuidenstraat 212, 2545 NZ Den Haag.
Christenen uit Den Haag en omgeving zijn van harte welkom om aan deze cursus mee te doen.
De kosten voor deelname aan de cursus zijn: €60,- pp. (€95,- voor echtparen) incl. cursusmap. Als de kosten voor u te hoog zijn, kunt u gewoon contact opnemen met de kerkenraad en dan vinden we een oplossing.
Aanmelding door betaling via de website van Evangelie & Moslims :
https://www.evangelie-moslims.nl
Achtergrondinformatie Op de eerste cursusdag ontvangen de cursisten een cursusmap.
Voor wie meer wil lezen adviseren wij het boek van Colin Chapman Kruis en halve maan. Het is voor €17,50 te
koop bij Evangelie & Moslims. Daarnaast zijn er diverse boeken over deelonderwerpen waarmee Evangelie &
Moslims via een boekentafel de cursisten laat kennismaken.
Evangelie & Moslimsis een interkerkelijke stichting
die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle
relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de
ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus
Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.
www.evangelie-moslims.nl
info@evangelie-moslims.nl

24 December Kerstnachtdienst. Welkom buurtgenoten!

Kom ook naar de Kerstnachtdienst van de Morgensterkerk!

Kom met ons kerstnacht op een nieuwe manier beleven.Kom luisteren en kijken naar het kerstverhaal: Theatergroep Mighty Impulse brengt het verhaal tot leven. Ons eigen muziekteam geeft de muzikale omlijsting.

Zondagavond 24 december

20:00 Deuren open, koffie met wat lekkers.

 

Zaterdag 11 november landelijke dag start fusieproces

Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen.

Centraal staat de vraag welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën. Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden.

Gedeelten van deze dag en de kerkdienst kunt u  live volgen via de link naar deze website: Onderwegnaar1kerk.nl

U kunt zich opgeven voor deze dag als kerklid via deze link: Aanmelden 11 november

 

500 jaar reformatie – alle evenementen in Den Haag op een rij

Dit jaar op 31 oktober herdenkt de protestantse kerk dat Luther 500 jaar geleden zijn befaamde 95 stellingen publiceerde, waarin hij pleitte voor hervormingen binnen de christelijke kerk. In dit jubileumjaar  zeven kerken uit Den Haag en omgeving, enkele gezamenlijke activiteiten.
Op zondag 22 oktober om 20.00 uur bent u van harte welkom bij een lezing in de Leeuwendaalkerk (van de NGK Rijswijk/Den Haag) over de geschiedenis van de reformatie in
onze regio.
– Voor de jeugd is er op donderdag 26 oktober om 19.30 uur een filmavond waar de film Storm wordt vertoond. De jongeren zijn hiervoor van harte uitgenodigd op de
Tamarschool, Fluitenbergstraat 6 in Den Haag.
Op zondag 29 oktober is er een gezamenlijke middagdienst in de Bethlehemkerk. Deze themadienst is georganiseerd door verschillende reformatorische kerken in Den Haag en omgeving.

De dienst begint om 16.00 uur. De voorgangers zijn ds. P. Bakker (Pax Christikerk) en ds. C. Blenk (Bethlehemkerk). Ds. Groen (CGK) leidt de dienst.